קומפוזיציה

חבור אלמנטים וארגונם או סידורם בחלל היצירה.